CBO Noardwest Fryslân
CBO Noardwest FrysLân bestaat uit 17 scholen in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden. Op de verenigingssite vindt u een overzicht van alle scholen die bij de vereniging zijn aangesloten.
Klik hiernaast voor onze advertentie, of download 'm hier als PDF.


MR
MR
Ouders en teamleden hebben medezeggenschap in de school door middel van de Medezeggenschapsraad. De raad kan aan de schoolleiding (het bevoegd gezag) advies geven met betrekking tot zaken die de school betreffen. Voor bepaalde besluiten heeft de schoolleiding van Mooitaki de instemming nodig van de MR.
De MR bestaat uit twee ouders en twee teamleden, de zittingsduur is drie jaar. De ouders worden gekozen middels verkiezingen op de ouderavond. In het teamdeel van de MR zitten momenteel Baukje Algra en Thijs Sloot.In het ouderdeel van de MR zitten op dit moment Petra Franken en Haaije van der Wal.
Op verenigingsniveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).De GMR heeft, afhankelijk van het onderwerp,advies- of instemmingsrecht ten aanzien van voorgenomen bestuursbesluiten.

Instemmingsrecht heeft de MR onder andere bij beslissingen in verband met:
• Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
• Vaststellen/wijzigen van het schoolplan,leerplan en zorgplan;
• Vaststellen / wijzigen van de geldende klachtenregeling;
• Vaststellen / wijzigen van de personeelsformatie (alleen personeelsgeleding MR);
• Verandering van de grondslag van de school (alleen oudergeleding MR);
• Vaststellen/wijzigen van de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage (alleen oudergeleding MR);
• De wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussen schoolse opvang (alleen oudergeleding MR);
• Vaststelling van de schoolgids en de onderwijstijd (alleen oudergeleding MR);
• Vaststellen / wijzigen van beleid ten aanzien van de uitwisseling van informatie
tussen bevoegd gezag en ouders (alleen oudergeleding MR).

Adviesrecht heeft de MR onder andere bij beslissingen in verband met;
• Beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school of een belangrijk onderdeel ervan;
• Aanstelling of ontslag schoolleiding;
• Vaststellen / wijzigen van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede vaststellen / wijzigen van het managementstatuut;
• Vaststellen / wijzigen van het beleid m.b.t. toelating en verwijderen van leerlingen.
• Regeling van de vakantie;
• Vaststellen / wijzigen v.d. wijze waarop de voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd.

Wilt u contact met onze MR mail dan naar mr.mooitaki@cbo-nwf.nl
GMR
Naast de M.R. is er binnen CBO Noardwest Fryslân een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (G.M.R.). Daarin zitten vertegenwoordigers van de 17 CBO scholen. De leden van de GMR behartigen de belangen van de ouders/personeelsleden die hun kinderen/ werkzaamheden hebben binnen de vereniging CBO Noardwest Fryslân. Voor informatie omtrent de GMR:
Via deze link krijgt u meer informatie over de GMR van onze vereniging.
Privacy

Voor ons privacybeleid verwijzen we u graag naar de site van onze vereniging - cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Klachtenregeling
De Algemene Klachtenregeling CBO-NWF vindt u op de site van CBO Noardwest Fryslân.